نمایشگاه های صنعت پلی اتیلن و صنایع وابسته

 

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﻚ روﻳﺪاد ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ و ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﮔـﺮد ﻫـﻢ آﻣﺪه و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺮار ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ و در ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ آن اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒـﺎدل ﻧﻤـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ در اﻣـﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و سمینارها از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺗﺠـﺎرت ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘـﺮاژ و ﺗﻨﻮع ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
با توجه به مفاهیم فوق سایت صنعت پلی اتیلن بر آن شده است که به معرفی نمایشگاه‌های منتخب که به صنعت پلی اتیلن مرتبط است بپردازد. البته شایان ذکر است که نمایشگاه‌هایی که در منطقه برگزار خواهند شد در اولویت قرار خواهند داشت.

 

 لیست برخی از نمایشگاههای بین المللی صنعت پلی اتیلن و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک چین ۲۰۱۶

سی امین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک چین ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت پلاستیک آسیا و دومین نمایشگاه این صنعت جهان 23 الی 30 آپریل مصادف با 4 الی 11 اردیبهشت ماه در شهر شانگهای چین برگذار میشود.نمایشگاه بین المللی چاینا پلاس بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک آسیا و دومین نمایشگاه صنعت پلاستیک دنیاست که سالانه با برگزاری خود  تمام علاقمندان و بازرگانان این صنعت را از سراسر دنیا جذب می کند. این نمایشگاه به طور متناوب یک سال در شانگهای و سال دیگر در گوانگجو برگزار میگردد.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه نشست های علمی و تخصصی ، کنفرانس ها ، سمینارها و کارگاههای تخصصی برگزار خواهد شد.از مهم ترین این رویدادهای همزمان می توان به کنفرانس تجهیزات پلاستیکی پزشکی و نشست اتوماسیون صنعتی اشاره کرد.
از دیگر موارد قابل ذکر در مورد این نمایشگاه بزرگ و تاثیر گذار، اهدای جایزه نوآوری و طراحی در این نمایشگاه است. این جایزه که با هدف تقدیر از تولیدات خلاق و تشویق تولیدات با ماندگاری بالا و یا با قابلیت تحمل شرایط سختتر یا استفاده بیشتر است.

 

 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت تا خرداد 1395 در شهر بصره عراق

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، از 29 اردیبهشت تا 1 خرداد 1395 در شهر بصره عراق برگزار می شود.این نمایشگاه با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره و به منظور ایجاد فضای مناسب برای عرضه کالاها و خدمات تولیدی جمهوری اسلامی ایران و نمایش دستاوردهای ملی در دوران پسابرجام به دلیل افزایش نیاز ئ تقاضای کالاهای ایران در کشور عراق برگزار می شود.
همچنین علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی www.epma.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 05136010339 و همراه 09151145818 تماس بگیرند.

 

 بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قفقاز، مِی 2016 در شهر تفلیس گرجستان 

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قفقاز، از 18 تا 21 مِی 2016 برابر با 19 اردیبهشت تا 1 خرداد 1395 در شهر تفلیس گرجستان برگزار می شود.
برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قفقاز برعهده شرکت EXPO GLORIA است و علاقه مندان جهت دریافت غرفه می توانند با شرکت پژوهشی و خدماتی کنفرانس ها و نمایشگاه های بین المللی پارس رستاک و حداکثر تا تاریخ 31 فروردین 1395 هماهنگی های لازم را انجام دهند.همچنین علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی www.parsrastak.com مراجعه و یا با شماره تلفن 5-88540252 تماس بگیرند.

 

 نمایشگاه بین المللی عرب پلاست 2015 Arab plast
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پلاستیک رزین و مواد مربوطه - 7الی 10 آپریل 2014

 

• نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک ترکیه 2014 Istanbul Plastic Industry

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پلاستیک رزین و مواد مربوطه - 4الی7 دسامبر 2014

 

• نمایشگاه بین المللی عرب پلاست 2013 Arab plast
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پلاستیک رزین و مواد مربوطه - 7الی 10 ژانویه 2013

 

 • نمایشگاه بین المللی SAURASHTRA PLAST

نمایشگاه بین المللی آخرین محصولات و خدمات صاحبان صنایع - 28 نوامبر الی 2 دسامبر 2012

 

 • نمایشگاه بین المللی Plast Eurasia Istanbul
نمایشگاهی تخصصی با تمرکز بر بازار پلاستیک جهانی - 29 نوامبر الی 2 دسامبر 2012

 

 • نمایشگاه بین المللی Allplas Indonesia
نمایشگاه بین المللی بهترین تکنولوژی ها و مواد اولیه پلاستیک- 21 الی 24 نوامبر 2012

 

• نمایشگاه بین المللی UkrPlastTech Ukraine
نمایشگاهی بین المللی در زمینه تولیدات، تجهیزات و فن آوری های به روز در صنعت پلاستیک - 20الی 23 نوامبر 2012

 

 • مجموعه کنفرانس های Geosynthetics Middle East
این کنفرانس با تمرکز بر زیر ساخت های حمل ونقل در منطقه و همچنین ارائه راه حل های سبز با حمایت شهرداری ابوظبی امارات در این شهر برگزار خواهد شد - 19 الی 20 نوامبر2012

 

نمایشگاهها

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن پايگاهي با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای سایت مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.